નવી પોસ્ટ !

અંબાપુર પારાયણ 2018 દિવસ-1

સવારનું 8:30 AM to 11:30 AM

બપોરનું

શ્રી કૌશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રી ની આજ્ઞાથી અંબાપુરના આંગણે ….
પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તથા શ્રીમદ ભાગવત પંચાન્હ પારાયણ.

આયોજક:
સ્વામી જયપ્રકાશદાસજી, તથા સ.ગુ.શા સ્વામી શ્રી દિવ્યપ્રકાશદાસજી કોઠારી શ્રી , સમસ્ત સત્સંગ સમાજ તથા નરનારાયણદેવ યુવક મંડળ,અંબાપુર

વક્તા શ્રી : સ.ગુ.શા સ્વામી શ્રી રામકૃષ્ણદાસજી (કોટેશ્વર)
પ્રારંભ : ૦૪ માર્ચ,૨૦૧૮ રવિવાર , ફાગણ વદ ત્રીજ
કથાનો સમય : સવારે ૮:૩૦ થી ૧૧:૩૦ સુધી અને સાંજે ૩:૩૦ થી ૬:૩૦
પૂર્ણાહુતી : ૦૮,માર્ચ,૨૦૧૮ ફાગણ વદ સાતમ

Leave a Reply

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify GooglePlus Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for GooglePlus Login to work

Your email address will not be published. Required fields are marked *