અંબાપુર પારાયણ 2018

શ્રી કૌશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રી ની આજ્ઞાથી અંબાપુરના આંગણે …. પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તથા શ્રીમદ ભાગવત પંચાન્હ પારાયણ. આયોજક: સ્વામી જયપ્રકાશદાસજી, તથા સ.ગુ.શા સ્વામી શ્રી દિવ્યપ્રકાશદાસજી […]