મહાકાલી માતા

ગામની વસ્તી

  • કુલ વસ્તી : 3387
  • કુલ પુરુષો : 1741
  • કુલ સ્ત્રીઓ  : 1646

કુલ મતદારો ( December ,2017 )

 • કુલ મતદારો       : 2522
 • મહિલા મતદારો : 1250
 • પુરુષ મતદારો    : 1272

ગામની વસ્તી

  • કુલ વસ્તી : 3387
  • કુલ પુરુષો : 1741
  • કુલ સ્ત્રીઓ  : 1646

કુલ મતદારો ( December ,2017 )

 • કુલ મતદારો       : 2522
 • મહિલા મતદારો : 1250
 • પુરુષ મતદારો    : 1272